Thursday, August 24, 2017

Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) Lyrics have been many singers present, if

Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) Lyrics song presented by Trương LỗiBài hát: Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) - Trương Lỗi


Yīn wéi yīgèrén fàngqì yīzuò chéng

Wǒ xiǎng wǒ shì wèi zhǎodào ài de pínghéng

Yīn wéi yīgèrén zhuīxúnle yīshēng

Wǒ háishì wǒ shì wèicéng líkāiguò


Zhè zuò chéng kùn zhù gūdú de línghún

Mǎn dì shānghén dōu shì yùxuè de míng zhèng

Nà gèrén dǎkāi jìngù de chéngmén

Rónghuà bīnglěng bàn wǒ tiāndì jiān chíchěng


Yīn wéi yīgèrén fàngqì yīzuò chéng

Wǒ xiǎng wǒ shì wèi liú zhù nǐ de yǎnshén

Yīn wéi yīzuò chéng shīqù yīgèrén

Ài de jìntóu méiyǒu rén huòshèng


Yīn wéi yīgèrén fàngqì yīzuò chéng

Wǒ xiǎng wǒ shì wèi zhǎodào ài de pínghéng

Yīn wéi yīgèrén zhuīxúnle yīshēng

Wǒ háishì wǒ shì wèicéng líkāiguò


Zhè zuò chéng kùn zhù gūdú de líng hún

Mǎn dì shānghén dōu shì yùxuè de míng zhèng

Nà gèrén dǎkāi jìngù de chéngmén

Rónghuà bīnglěng bàn wǒ tiāndì jiān chíchěng


Yīn wéi yīgèrén fàngqì yīzuò chéng

Wǒ xiǎng wǒ shì wèi liú zhù nǐ de yǎnshén

Yīn wéi yīzuò chéng shīqù yīgèrén

Ài de jìntóu méiyǒu rén huòshèng


Yīn wéi yīgèrén fàngqì yīzuò chéng

Wǒ xiǎng wǒ shì wèi liú zhù nǐ de yǎnshén

Yīn wéi yīzuò chéng shīqù yīgèrén

Ài de jìntóu méiyǒu rén huòshèng

Ài de jìntóu méiyǒu rén huòshèng

You're watching

correct Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) Lyrics

if you detect errors in the Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Bởi Vì Một Người / 因为一个人 (Sở Kiều Truyện Ost) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...