Friday, September 29, 2017

Tự Lòng Ta Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Tự Lòng Ta Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Tự Lòng Ta Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Tự Lòng Ta Lyrics have been many singers present, if

Tự Lòng Ta Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Tự Lòng Ta Lyrics song presented by Hoàng Kỳ NamBài hát: Tự Lòng Ta - Hoàng Kỳ Nam


Cùng về đây trong tay thật vui

Cùng chia sẻ khúc hát yêu đời

Lòng thảnh thơi trao nhau nụ cười bạn hữu ơiVì buồn lơi nên ta sầu thôi

Vì tham muốn chấp vướng danh lợi

Tài sắc luôn nên ta mê muội mà nổi trôi


Niềm vui sướng ước đến không đến

Nỗi khổ đau không mời mà sang

Đớn đau chứa đựng an vui tu nhân tích đức hiếu ân vẹn tròn.


Còn gì hơn noi gương Từ Tôn

Thường tĩnh giác bất kể đêm trường

Lòng sáng trong tiêu tan ngã mạn nhiều bất an


Lạy Như Lai cho con vị tha

Thường reo rắc chánh pháp muôn nhà

Đời thới an khoan dung khiêm hạ tự lòng ta.
You're watching

correct Tự Lòng Ta Lyrics

if you detect errors in the Tự Lòng Ta Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Tự Lòng Ta Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Tự Lòng Ta Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...