Thursday, October 5, 2017

Hạo Hãn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Hạo Hãn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Hạo Hãn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Hạo Hãn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) Lyrics have been many singers present, if

Hạo Hãn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Hạo Hãn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) Lyrics song presented by Jason Zhang (Trương Kiệt)Bài hát: Hạo Hãn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) - Jason Zhang (Trương Kiệt)


Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng

Trời đất sinh ra tài ắt hữu dụng

Thiên vạn mạc khi thiểu niên cùng

Ngàn lần vạn đừng gạt thiếu niên bần

Bại liễu dã yếu sinh anh hùng

Đã bại cũng phải xứng anh hùng

Bất phạ thế nhân tiếu ngã phong

Chẳng sợ người đời cười ta điên

Hảo hán bất đề đương niên dũng

Hảo hán chẳng bàn thời niên thiếu

Chỉ tưởng vẫn nhĩ đổng bất đổng ?

Chỉ muốn hỏi người hiểu hay không ?

Ái hận, trang đắc hấn tòng dung

Yêu hận, vờ như rất ung dung

Hữu thùy chân chính năng phóng tùng

Có ai thật sự đành buông lơi

Tứ đại giai không, sắc tức thị không

Tứ đại giai không, sắc tức là không

Nhãn lý toàn thị Yên Chi Hoa Hồng

Trong mắt toàn là Phấn Son Hồng Nhan

Túy tại hoa tùng, tiếu thị tâm thống

Say trong bụi hoa, cười mà tim nhói

Thùy lai hòa ngã, thâm tình tương ủng

Ai đến bên ta, ấp ôm tình sâu

ĐK:

Vi nhĩ tâm động, vi nhĩ tâm tịnh

Vì người rung động, vì người ngâm tụng

Nhất khúc cao ca tố tận tình trung

Một khúc ca vang tỏ tận tình thâm

Lai thời hung dũng, khứ thời tưởng thông

Khi đến hung dũng, khi đi hiểu thấu

Nhất sinh bất quá nhất trường hảo mộng

Đời người bất quá chỉ là cơn mộng đẹp
You're watching

correct Hạo Hãn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) Lyrics

if you detect errors in the Hạo Hãn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Hạo Hãn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Hạo Hãn (Tân Thần Điêu Đại Hiệp 2014 OST) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...