Friday, October 13, 2017

Biển Đông Dậy Sóng Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Biển Đông Dậy Sóng Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Biển Đông Dậy Sóng Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Biển Đông Dậy Sóng Lyrics have been many singers present, if

Biển Đông Dậy Sóng Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Biển Đông Dậy Sóng Lyrics song presented by Quách Tuấn Du, V.ABài hát: Biển Đông Dậy Sóng - Quách Tuấn Du, V.A


Biển Đông dậy sóng

Tàu giặc xâm lăng

Muôn triệu người Việt Nam yêu nước

Quyết một lòng bảo vệ non sông.


Đây Hoàng Sa, đây Trường Sa của tổ tiên ta

Bao ngàn năm gầy dựng cơ đồ

Con cháu thề cùng chống xâm lăng

Dân tộc ta từ ngàn xưa lừng tiếng anh hùng

Đã phá tan giặc thù phương Bắc

Giữ yên hồn sông núi Việt Nam.


Biển Đông dậy sóng

Tàu giặc xâm lăng

Muôn triệu người tự do thế giới

Quyết một lòng bảo tồn Biển Đông.
You're watching

correct Biển Đông Dậy Sóng Lyrics

if you detect errors in the Biển Đông Dậy Sóng Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Biển Đông Dậy Sóng Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Biển Đông Dậy Sóng Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...