Thursday, October 26, 2017

Chúa Không Lầm Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Chúa Không Lầm Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Chúa Không Lầm Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Chúa Không Lầm Lyrics have been many singers present, if

Chúa Không Lầm Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Chúa Không Lầm Lyrics song presented by Phan Đinh TùngBài hát: Chúa Không Lầm - Phan Đinh Tùng


Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con,

dù lời Ngài con không giữ trọn,

vì Chúa đã biết từ ngàn xưa

rằng thân con bởi tro bụi

và được cưu mang trong tội lội.


Nhưng lòng Chúa quá bao la,

dù cho bao phen con yếu đuối

thành tâm xin ăn năn thống hối,

là Ngài lại thứ tha.


Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh,

để rồi nhìn con không đáp tình,

vì Chúa đã biết từ ngàn xưa,

còn mang hơi thở nặng nề

là còn luôn mê mải trần thế.


Nhưng lòng Chúa quá bao la,

dù cho bao phen con yếu đuối

thành tâm xin ăn năn thống hối,

là Ngài lại thứ tha.


Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo,

dù đời dạt trôi như cánh bèo,

vì Chúa đã biết từ ngàn xưa

một khi hơi thở chưa tàn,

là đời chưa qua khỏi sầu oán.


Nhưng lòng Chúa quá bao la,

dù cho bao phen con yếu đuối

thành tâm xin ăn năn thống hối,

là Ngài lại thứ tha.


Chúa không lầm khi Ngài dìu con lên,

dù rằng đời con bao thấp hèn,

vì Chúa đã biết từ ngàn xưa,

nhiều khi con chẳng trung thành,

là vì con đâu phải Thần Thánh.


Nhưng lòng Chúa quá bao la,

dù cho bao phen con yếu đuối

thành tâm xin ăn năn thống hối,

là Ngài lại thứ tha.
You're watching

correct Chúa Không Lầm Lyrics

if you detect errors in the Chúa Không Lầm Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Chúa Không Lầm Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Chúa Không Lầm Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...