Friday, October 13, 2017

Curry Curry / 咖哩咖哩 (Hoan Lạc Tụng 2 Ost) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Curry Curry / 咖哩咖哩 (Hoan Lạc Tụng 2 Ost) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Curry Curry / 咖哩咖哩 (Hoan Lạc Tụng 2 Ost) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Curry Curry / 咖哩咖哩 (Hoan Lạc Tụng 2 Ost) Lyrics have been many singers present, if

Curry Curry / 咖哩咖哩 (Hoan Lạc Tụng 2 Ost) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Curry Curry / 咖哩咖哩 (Hoan Lạc Tụng 2 Ost) Lyrics song presented by Milk @ CoffeeBài hát: Curry Curry / 咖哩咖哩 (Hoan Lạc Tụng 2 Ost) - Milk @ Coffee


Tàiguó xīnjiāpō yìndùníxīyà

Gālí ròu gǔ chá yìnní jiǔcéngtǎ

Zuò SPA fàng yānhuā zhēng sāngná

Coco Pineapple Mango(yēzi, bōluó, mángguǒ)


Shābā bā dī yǎ yángguāng rèlàlà

Xiāngguā píjiǔhuā fēngjǐng měi rú huà

Yèshì xià hǎixiān jià yǒngchí pā

Dū dū dū dū gàn ma gàn ma ya


Gālí gālí qīng qīng yī jiā

Gālí gālí là

Gālí gālí xiāngjiāo mùguā

Liú lián chòu chòu pèi xiāng chá


Gālí gālí mótuō píkǎ

Gālí gālí ya

Gālí gālí yèshì jiǔbā

Rèqíng bēnfàng huǒlàlà
You're watching

correct Curry Curry / 咖哩咖哩 (Hoan Lạc Tụng 2 Ost) Lyrics

if you detect errors in the Curry Curry / 咖哩咖哩 (Hoan Lạc Tụng 2 Ost) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.