Thursday, October 26, 2017

Giận Mà Thương (Remix) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Giận Mà Thương (Remix) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Giận Mà Thương (Remix) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Giận Mà Thương (Remix) Lyrics have been many singers present, if

Giận Mà Thương (Remix) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Giận Mà Thương (Remix) Lyrics song presented by Lương Gia HuyBài hát: Giận Mà Thương (Remix) - Lương Gia Huy


Anh ơi khoan vội (mà) bực mình,

Em xin kể lại (mà) phân minh cho anh tỏ tường

Anh cứ nhủ rằng em không thương

Em đo lường thì rất cặn kẽ

Chính thương anh nên em bàn với me.

Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường

Giận thì giận mà thương thì thương

Giận thì giận mà thương thì thương

Anh sai đường thì em không chịu nổi

Anh yêu ơi xin đừng có giận vội

Mà trước tiên anh phải tự trách mình

Anh cứ nhủ rằng em không thương

Em đo lường thì rất cặn kẽ

Chính thương anh nên em bàn với me.

Phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường

Giận thì giận mà thương thì thương

Giận thì giận mà thương thì thương

Anh sai đường thì em không chịu nổi

Anh yêu ơi xin đừng có giận vội

Mà trước tiên anh phải tự trách mình


Chứ người ơi , em yêu anh cha mẹ nỏ ưng

Cấm em cưả trước thì em lại vòng ra cửa sau .

Em yêu anh cha mẹ đánh trăm roi,

Chứ xong rồi em đứng (ơ) dậy

Mà em quyết tâm thương chàng


Giận thì giận mà thương thì thương

Giận thì giận mà thương thì thương

Anh sai đường thì em không chịu nổi

Anh yêu ơi xin đừng có giận vội

Mà trước tiên anh phải tự trách mình
You're watching

correct Giận Mà Thương (Remix) Lyrics

if you detect errors in the Giận Mà Thương (Remix) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Giận Mà Thương (Remix) Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Giận Mà Thương (Remix) Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...