Friday, October 13, 2017

Jingle Bells (Tiếng Chuông Ngân) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Jingle Bells (Tiếng Chuông Ngân) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Jingle Bells (Tiếng Chuông Ngân) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Jingle Bells (Tiếng Chuông Ngân) Lyrics have been many singers present, if

Jingle Bells (Tiếng Chuông Ngân) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Jingle Bells (Tiếng Chuông Ngân) Lyrics song presented by Harmony BandBài hát: Jingle Bells (Tiếng Chuông Ngân) - Harmony


Mừng ngày chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười

Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui

Mừng ngày giáng sinh an hòa ,mừng hạnh phúc cho muôn nhà !

Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng


Đêm noel .....đêm noel...... ta hãy cùng vui lên !

Đêm noel đêm nay ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế

Đêm noel! chuông vang lên! chuông giáo đường vang lên

Đêm noel ...đêm noel .....ta hãy chúc nhau câu cười!


Mừng ngày chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay vui cười!

Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui !

Mừng ngày giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà!

Từ thành phố hay miền quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.


ĐK:Đêm noel đêm noel...... ta hãy cùng vui lên !

Đêm noel đêm nay ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế

Đêm noel! chuông vang lên! chuông giáo đường vang lên!

Đêm noel đêm noel ta hãy chúc nhau câu cười!Boong binh boong, chuông khắp trời thanh thoát

Đêm Noel,tiếng chuông như mang bao yêu thương

lan theo ánh sao sáng

Boong binh boong chuông khắp trời thanh thoát

Đêm chúc mừng hạnh phúc

Đêm yên vui, ôi đêm yên vui

nghe tiếng chuông vang tim mình
You're watching

correct Jingle Bells (Tiếng Chuông Ngân) Lyrics

if you detect errors in the Jingle Bells (Tiếng Chuông Ngân) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.