Friday, October 13, 2017

Kiếp Bán Độ (Version 2) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Kiếp Bán Độ (Version 2) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Kiếp Bán Độ (Version 2) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Kiếp Bán Độ (Version 2) Lyrics have been many singers present, if

Kiếp Bán Độ (Version 2) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Kiếp Bán Độ (Version 2) Lyrics song presented by Duy MạnhBài hát: Kiếp Bán Độ (Version 2) - Duy Mạnh


Giờ biết tin vào ai

Bóng đá những trò ma

Tiền làm cho hoa mắt rồi

Nhìn thấy bóng không đá

Mà lại diễn như xiếc

Thôi đi mấy anh bán độ ơi.


Tại sao ta lại nỡ

Bán đứng đi niềm tin

Khi họ đang yêu chúng ta

Ngồi với những bóng tối

Rồi sẽ thấy hối tiếc

Nước mắt có rơi cũng muộn thôi.


[ĐK:]

Ôi thôi ghê sợ quá bóng đá những trò ma

Bán nước bán nhà ôi trời ôi

Ôi thôi ghê sợ quá đừng nên cãi cố làm chi

Xin hãy mau mau khai thật đi.
You're watching

correct Kiếp Bán Độ (Version 2) Lyrics

if you detect errors in the Kiếp Bán Độ (Version 2) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.