Friday, October 13, 2017

Là Thanh Niên Việt Nam Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Là Thanh Niên Việt Nam Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Là Thanh Niên Việt Nam Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Là Thanh Niên Việt Nam Lyrics have been many singers present, if

Là Thanh Niên Việt Nam Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Là Thanh Niên Việt Nam Lyrics song presented by Vũ Bảo ĐạtBài hát: Là Thanh Niên Việt Nam - Vũ Bảo Đạt


Là thanh niên, thanh niên tiên phong

trên mọi nẻo đường.

Là thanh niên, thanh niên xung kích

Trên mọi tuyến đầu.

Là thanh niên luôn luôn hăng say

không hề ngại khó

Núi cao cũng san bằng

Sông sâu cũng lấp đầy

Là thanh niên, niềm tự hào của đất nước.


Là thanh niên luôn luôn không quên

Trau dồi trí lực

Là thanh niên, luôn luôn kiên trung

Chẳng nề khó nhọc

Là thanh niên, luôn luôn chung tay

Xây dựng cuộc sống

Dẫu đất nước thanh bình

hay trong cơn nguy biến

Người thanh niên thề giữ chủ quyền việt nam


Cùng đi lên , ngời sáng nòi giống Tiên Rồng

Cùng đi lên, rạng sáng khắp 5 châu.

Cùng chung tay, đổi mới đất nước thanh bình

Cùng chung tay, gìn giữ non sông Việt Nam.
You're watching

correct Là Thanh Niên Việt Nam Lyrics

if you detect errors in the Là Thanh Niên Việt Nam Lyrics , please reflect to us via the comment form below.