Thursday, October 26, 2017

Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em Lyrics have been many singers present, if

Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em Lyrics song presented by Liu Zhe (Lục Triết), Hạ Kính HiênBài hát: Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em - Liu Zhe (Lục Triết), Hạ Kính Hiên


Wǒ yǐjīng méi ài nǐ de quánlì

Guòqù de wǒmen yě huí bù qù

Zàijiàn nǐ jì mò shēng yòu shúxī

Wǒ kūqì shì yīnwèi wǒ huānxǐ


Wǒ qiàn nǐ dì nà yījù wǒ ài nǐ

Zhèxiē nián yīzhí cáng zài xīndǐ

Yǒuxiē ài shì yǒngyuǎn de mì mì

Měihǎo de ràng tā liú zài huíyì


Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ

Zuìhòu wǒmen méi néng zài yīqǐ

Kěshì wǒ zài cuò de shíjiān yùjiàn duì nǐ

Yěxǔ yīqiè dōu shì tiānyì


Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ

Rújīn zhǐ néng bǎ nǐ fàngxīn dǐ

Kě wǒmen dí bùguò yǒuyuán wú fèn de jiéjú

Zhǐ liú xià àiguò de hénjī hé huíyì


Wǒ yǐjīng méi ài nǐ de quánlì

Guòqù de wǒmen yě huí bù qù

Zàijiàn nǐ jì mò shēng yòu shúxī

Wǒ kūqì shì yīnwèi wǒ huānxǐ


Wǒ qiàn nǐ dì nà yījù wǒ ài nǐ

Zhèxiē nián yīzhí cáng zài xīndǐ

Yǒuxiē ài shì yǒngyuǎn de mì mì

Měihǎo de ràng tā liú zài huíyì


Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ

Zuìhòu wǒmen méi néng zài yīqǐ

Kěshì wǒ zài cuò de shíjiān yùjiàn duì nǐ

Yěxǔ yīqiè dōu shì tiānyì


Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ

Rújīn zhǐ néng bǎ nǐ fàngxīn dǐ

Kě wǒmen dí bùguò yǒuyuán wú fèn de jiéjú

Zhǐ liú xià àiguò de hénjī


Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ

Zuìhòu wǒmen méi néng zài yīqǐ

Kěshì wǒ zài cuò de shíjiān yùjiàn duì nǐ

Yěxǔ yīqiè dōu shì tiānyì


Wǒ céngjīng xiǎng ràng quán shì jièzhī dào wǒ ài nǐ

Rújīn zhǐ néng bǎ nǐ fàngxīn dǐ

Kě wǒmen dí bùguò yǒuyuán wú fèn de jiéjú

zhǐ liú xià àiguò de hénjī hé huíyì
You're watching

correct Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em Lyrics

if you detect errors in the Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em Lyrics , please reflect to us via the comment form below.

No comments

Speak Up Your Mind

Thanks for your watching Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em Lyrics on Song lyrics finder.

You can search for your desired lyrics by the name of band performances it or by filling in the name of the song + lyrics into the search box, for example: Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em Lyrics . Additionally you can also share your own feelings in the comments form above.

Songlyricsfinder.info is the repository of millions of lyrics in many different languages, common are: English lyrics, Portuguese lyrics, Spanish lyrics, French lyrics, Chinese lyrics, Korean lyrics, Vietnamese lyrics and Hindi lyrics...