Friday, October 13, 2017

Thắp Sáng Ước Mơ Thiếu Nhi Việt Nam Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Thắp Sáng Ước Mơ Thiếu Nhi Việt Nam Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Thắp Sáng Ước Mơ Thiếu Nhi Việt Nam Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Thắp Sáng Ước Mơ Thiếu Nhi Việt Nam Lyrics have been many singers present, if

Thắp Sáng Ước Mơ Thiếu Nhi Việt Nam Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Thắp Sáng Ước Mơ Thiếu Nhi Việt Nam Lyrics song presented by V.ABài hát : Thắp Sáng Ước Mơ Thiếu Nhi Việt Nam - V.A


Tự hào là măng non con em thành phố anh hùng. Miền đất năng động, nghĩa tình và kiên trung.

Tự hào mang truyền thống đi lên tiếp bước cha anh. Tuổi nhỏ việc nhỏ góp sức và dựng xây.

Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam. Cùng học tập sáng tạo vươn tới tương lai ngời sáng.

Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam. Cùng rèn luyện chăm ngoan. Bạn hỡi ! Thiếu nhi sẵn sàng.

Tự hào là đội viên vươn lên đỉnh cao khoa học. Cùng tiến lên Đoàn tất cả vì quê hương. Làm ngàn muôn việc tốt hoa thơm dâng Bác kính yêu. Năm điều Người dạy ghi nhớ luôn chẳng quên.
You're watching

correct Thắp Sáng Ước Mơ Thiếu Nhi Việt Nam Lyrics

if you detect errors in the Thắp Sáng Ước Mơ Thiếu Nhi Việt Nam Lyrics , please reflect to us via the comment form below.