Friday, October 13, 2017

Vinh Diệu (Đại Đường Vinh Diệu OST) Lyrics

Leave your comment to express your feelings about Vinh Diệu (Đại Đường Vinh Diệu OST) Lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this Vinh Diệu (Đại Đường Vinh Diệu OST) Lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
Vinh Diệu (Đại Đường Vinh Diệu OST) Lyrics have been many singers present, if

Vinh Diệu (Đại Đường Vinh Diệu OST) Lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.

Vinh Diệu (Đại Đường Vinh Diệu OST) Lyrics song presented by Nhậm Gia LuânBài hát: Vinh Diệu (Đại Đường Vinh Diệu OST) - Nhậm Gia Luân


Shān yī chéng shuǐ yī chéng jǐnxiù línglóng

mèng yīshēng niàn yīshēng fēihuā luò hóng


cháoxī yuè yǒu yíng suì yòu zēng róngyào qīngsōng

miè yòu shēngdé yòu rēng


wēn xiāng ruǎnyù gùpàn wàn qiān róng chǒng jīng mù

ēn zhòng qíng nóng tài cōngcōng


fēi dāo bá jiàn lì wǎn jīnzūnyù zhǎn bù huàn

dà mèng xǐng fēng xiào chángkōng


zhìcǐ yīshēng céng shì cháng fēng wànlǐ de xiāng sòng

yībù yī yáo yīduàn huímóu zhōng


dé cǐ yīshēng shì nà báijūguòxì de xiāng yōng

wú yǐng wú zōng yīzhāoyīxī fēngyǔ zhōng


wēn xiāng ruǎnyù gùpàn wàn qiān róng chǒng jīng mù

ēn zhòng qíng nóng tài cōngcōng


fēi dāo bá jiàn lì wǎn jīnzūnyù zhǎn bù huàn

dà mèng xǐng fēng xiào chángkōngzhìcǐ yīshēng céng shì cháng fēng wànlǐ de xiāng sòng

yībù yī yáo yīduàn huímóu zhōng


dé cǐ yīshēng shì nà báijūguòxì de xiāng yōng

wú yǐng wú zōng yīzhāoyīxī fēngyǔ zhōngzhìcǐ yīshēng céng shì cháng fēng wànlǐ de xiāng sòng

yībù yī yáo yīduàn huímóu zhōng


dé cǐ yīshēng shì nà báijūguòxì de xiāng yōng

wú yǐng wú zōng yīzhāoyīxī fēngyǔ zhōngwú yǐng wú zōng yīzhāoyīxī fēngyǔ zhōng
You're watching

correct Vinh Diệu (Đại Đường Vinh Diệu OST) Lyrics

if you detect errors in the Vinh Diệu (Đại Đường Vinh Diệu OST) Lyrics , please reflect to us via the comment form below.