Friday, September 28, 2018

F4 - Liu Xing lyrics

Leave your comment to express your feelings about F4 - Liu Xing lyrics with your honest discourse and emotes to show your opinion about this F4 - Liu Xing lyrics , Song Lyrics Finder will store it on this website.
F4 - Liu Xing lyrics have been many singers present, if

F4 - Liu Xing lyrics on Song lyrics finder

below is not what you're looking for, you can try the search box above.
F4 - Liu Xing lyrics song presented by F4 :

Wo xiang cie tao... Lio xing nen fei tou cio
Tha te mei li she for... Cie te chi siun chio
Yeh khung the hua.... San lo cai ni sen hou
Sin fu liao wo hen chio... Cie te chi teng hou
Yi she wo xing khuan pen... Chung huang hun tao ching chen
Pu nen cai chen sou

Ching yen... Cui luo cai ni sou cung
Yi hua.. Chen he yeh ye chai hung
Cie pei... Chen yue kuang te ching fung
Chen yue kuang te ching fung....
Wo chung sen thiao.... Thiao cing ni te he lio
I cie jio tao cing thou... Na li tuo cie yio
Wo suen ce yen.... Wo suen ce yen pao yio
Rang wo te xing yi ce... Cai cu mei te shi hou
Ching yen... Cui luo cai ni sou cung
Yi hua.. Chen he yeh ye chai hung
Ching yen... Pu cai cien ming mei te.. Thien
Pu cai cien ming mei te.. Thien
[Interlude]

She for....
Thiao cing ni te he lio...
I cie jio tao cing thou..
Thiao cing ni te he lio...
Wo suen ce yen pao yio..
Cai cu mei te shi hou..
Wo suen te yen..

Wo xiang cie tao... Lio xing nen fei tou cio
Sin fu liao wo hen chio...

You're watching

correct F4 - Liu Xing lyrics

if you detect errors in the F4 - Liu Xing lyrics , please reflect to us via the comment form below.